วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

ชุดปฎิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ ณ วัดหัวสระ บ้านหัวสระ ต.หัวทะเล

วันที่ 9 กันยายน 2558 ชุดปฎิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วัดหัวสระ บ้านหัวสระ ต.หัวทะเล

ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ ณ อบต.เกาะมะนาว ต.เกาะมะนาว

วันที่ 23 กันยายน 2558 ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ อบต.เกาะมะนาว ต.เกาะมะนาว